Διευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για την Κυκλική Οικονομία

Ο Οδικός Χάρτης για το Σχέδιο Δράσης για την κυκλική Οικονομία παραμένει ανοιχτός για σχολιασμό έως τις 20 Ιανουαρίου 2020.
Οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη για την περαιτέρω ανάπτυξη και τελειοποίηση της πρωτοβουλίας.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_el

Κυκλική οικονομία – νέο σχέδιο δράσης για την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των προϊόντων στην ΕΕ

Περίληψη

Αυτό το νέο σχέδιο δράσης θα επιταχύνει τη μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία. Ειδικότερα:

  • θα ενισχύσει τη βιομηχανία της ΕΕ
  • θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
  • θα προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου δράσης θα αναλυθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων και των υλικών ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση των πόρων και να αντιμετωπιστούν οι τομείς που απαιτούν εντατική χρήση πόρων (π.χ. κλωστοϋφαντουργία, κατασκευές, παραγωγή ηλεκτρονικών και πλαστικών προϊόντων).

Το σχέδιο θα συνεκτιμηθεί επίσης κατά τη διαμόρφωση της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_el