Τομεακές/ Οικονομικά

Η Οικονομική διάσταση στην Κυκλική Οικονομία και στην ορθολογική διαχείριση ΑΣΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς οι νέες επενδύσεις απαιτούν πόρους από διαφορετικά χρηματοδοτικά δημόσια και ιδιωτικά μέσα, συνεπώς απαιτούνται βιώσιμα έργα .

Επιπρόσθετα η  λειτουργία των νεών υποδομών απαιτεί πόρους από τους πολίτες , επιχειρήσεις (τέλη) οι οποίοι πρέπει να είναι σε τέτοιο επίπεδο και μορφή που θα επιβραβεύουν  τον πολίτη που ανακυκλώνει και θα είναι αποτρεπτικές στους πολίτες που δεν ανακυκλώνουν.

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται  οι εξειδικευμένες δράσεις , προτάσεις και θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Οικονομικών

Υπεύθυνος Τομέα από το ΔΣ Β. Μιχαλόπουλος