Τομεακές/ Βιομηχανική Συμβίωση

Sustainable industrial development concept with grass growing in shape of factory

Ο χώρος της Βιομηχανίας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κυκλική οικονομία και την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος, η στροφή της βιομηχανίας προς την κυκλική οικονομία είναι κρίσιμη και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας  στις διεθνείς αγορές.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, του αποτυπώματος άνθρακα καθώς και του κόστους παραγωγής μέσω αφενός του ανασχεδιασμού προϊόντων και αφετέρου επανάχρησης υλικών, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης ενέργειας σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων είναι κυρίαρχα σήμερα για την ενίσχυση της οικο-αποδοτικής λειτουργίας της Βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η βιομηχανική συμβίωση, με την οργανωμένη και συστηματική αξιοποίηση αποβλήτων μιας βιομηχανίας ως δευτερογενούς πρώτης ύλης από άλλη μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά.

Η  Βιομηχανία μπορεί λοιπόν να συμβάλει αποφασιστικά αφενός στην επανεκκίνηση της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη στροφή προς την κυκλική οικονομία και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος με τη βιομηχανική συμβίωση και τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης πόρων και της αξιοποίησης αποβλήτων.

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται  οι εξειδικευμένες δράσεις , προτάσεις και θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Βιομηχανικής Συμβίωσης.

Υπεύθυνος Τομέα από το ΔΣ Α. Λουκάτος