Τομεακές / Βιώσιμη Βιομηχανική Πολιτική

Sustainable industrial development concept with grass growing in shape of factory

Ο χώρος της Βιομηχανίας είναι εξαιρετικά σημαντικός για την κυκλική οικονομία και την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων. Πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος, η στροφή της βιομηχανίας προς την κυκλική οικονομία είναι κρίσιμη και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας  στις διεθνείς αγορές.

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί σήμερα προτεραιότητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικο-αποδοτικής λειτουργίας της Βιομηχανίας. Σημεία κλειδιά εντός αυτού του πλαισίου είναι αφενός ο ανασχεδιασμός προϊόντων και παραγωγικών διεργασιών και αφετέρου η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας σύμφωνα με την ιεράρχηση της διαχείρισης αποβλήτων.

Η  Βιομηχανία μπορεί λοιπόν να συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη στροφή προς την κυκλική οικονομία με τον σχεδιασμό νέων προϊόντων και διεργασιών και την εφαρμογή των αρχών της βιομηχανικής συμβίωσης με στόχο τη  μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης πόρων, την αξιοποίηση αποβλήτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Υπεύθυνος Τομεάρχης Π. Παπαδέας  papadeasp@titan.gr