Τομεακές/ Νέες πολιτικές & Καινοτομία

Στα πλαίσια της έγκαιρης και ορθολογικά σχεδιασμένης προσαρμογής της χώρας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων, η ΕΕΔΣΑ μπορεί να αποτελέσει την πλατφόρμα σχεδιασμού, επικοινωνίας και  αξιολόγησης καινοτόμων δράσεων, συνέργειας μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων, Δημόσιων Φορέων, Κοινωνίας και Πολιτών.

Η μετάβαση από το Γραμμικό μοντέλο Ανάπτυξης στο μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας, απαιτεί θέσπιση νέων προδιαγραφών και προτύπων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής/εφοδιαστικής αλυσίδας, σύμφωνα με τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται  οι εξειδικευμένες δράσεις , προτάσεις και θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Νέων Πολιτικών/Καινοτομίας.

Υπεύθυνος Τομέα από το ΔΣ Β. Γεωργαλή