Κατηγορίες μελών

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε

Τα φυσικά πρόσωπα της Εταιρείας διακρίνονται σε:

  1. Επίτιμα
  2. Τακτικά και
  3. Έκτακτα

(1) Επίτιμα μέλη είναι διακεκριμένα πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες οι οποίες προάγουν τους στόχους της Εταιρείας και γίνονται αποδεκτά από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση πέντε τουλάχιστον τακτικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(2) Τακτικά μέλη είναι απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται σε θέματα Δ.Σ.Α. και έχουν εγγραφεί, με αίτημά τους, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(3) Έκτακτα μέλη είναι Φοιτητές Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επιστημονικούς τομείς σχετικούς με τη Δ.Σ.Α. Τα Έκτακτα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι φορείς της Εταιρείας διακρίνονται σε:

  • Δημόσιους φορείς
  • Ακαδημαϊκούς-Ερευνητικούς φορείς
  • Ιδιωτικούς φορείς και
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

(1) Οι Δημόσιοι Φορείς είναι γενικά φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.

(2) Οι Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί φορείς είναι Τμήματα, ή Τομείς, ή Εργαστήρια των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και άλλοι ερευνητικοί φορείς ή ομάδες, που ασχολούνται επιστημονικά και συστηματικά με θέματα Δ.Σ.Α.

(3) Οι Ιδιωτικοί φορείς περιλαμβάνουν Γραφεία Μελετών, Εταιρείες Κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας ή Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων, Εταιρείες Κατασκευής ή/και Πώλησης Εξοπλισμού, Εταιρείες Δημιουργίας ή/και Πώλησης Λογισμικού σχετικού με Δ.Σ.Α., και ιδιωτικούς οργανισμούς γενικά, που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στο πεδίο Δ.Σ.Α.

(4) Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιλαμβάνουν Οικολογικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, Ενώσεις Πολιτών κ.α. στόχος των οποίων είναι και η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων σε πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Φοιτητές Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επιστημονικούς τομείς σχετικούς με τη Δ.Σ.Α. μπορούν να ενταχθούν στους κόλπους της ΕΕΔΣΑ ως έκτακτα μέλη.