Τομεακές/ Κοινωνικά & Νέες τεχνολογίες

Η ΕΕΔΣΑ ως επιστημονικός φορέας συνδεδεμένος δια των μελών του με την κοινωνία, θα προσπαθήσει με θέσεις και απόψεις που θα φιλοξενούνται στις σελίδες της, να συγκεράσει στην Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων την προώθηση της τεχνολογίας με την ενημέρωση των Κοινωνικών Ομάδων με στόχο αφενός μεν την άμβλυνση ενδεχομένων αντιδράσεων στον ευαίσθητο τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και αφετέρου την ενσωμάτωση μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής συμμετοχής.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ευελπιστούμε να είναι η ταχύτερη μετάβαση στο πεδίο της Κυκλικής Οικονομίας όχι μόνο με την θέσπιση νέων προδιαγραφών και προτύπων αλλά και με την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Στις παρούσες σελίδες θα αναπτύσσονται  οι εξειδικευμένες δράσεις , προτάσεις και θέσεις της ΕΕΔΣΑ για τον Τομέα Κοινωνικών και θεμάτων Νέων Τεχνολογίων.

Υπεύθυνος Τομέα από το ΔΣ  Κ. Πασχάλη