Για την ΕΕΔΣΑ

Σκοπός

Η ΕΕΔΣΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που σήμερα αριθμεί 500 και πλέον μέλη. Τα μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α. (Καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη Υπουργείων και ΟΤΑ, μελετητές, κατασκευαστικές εταιρίες, Οικολογικές Οργανώσεις κ.α.) καλύπτουν όλο το πεδίο της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων. Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της χρήσης αποδεκτών μεθόδων και συστημάτων Δ.Σ.Α. και η καλλιέργεια των σχετικών επιστημονικών μεθόδων και εφαρμογών με απώτερο στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.

Η ΕΕΔΣΑ, που δεν είναι μελετητικός φορέας, προσπαθεί να επιτύχει το σκοπό αυτό με:

 • Την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μελών της και με άλλους σχετικούς οργανισμούς, αναφορικά με όλα τα μέρη του συστήματος Δ.Σ.Α.
 • Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας μέσω εκπόνησης ή/και χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σε θέματα Δ.Σ.Α.
 • Την εν γένει επιστημονική ενημέρωση των μελών της και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου δια μέσου διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, συνεδρίων, και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, σε περιφερειακό, πανελλήνιο ή και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη συνδιοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων με άλλους Οργανισμούς ή επιστημονικές Εταιρείες.
 • Την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών και αρχείων φωτογραφιών, ερευνητικών
  αποτελεσμάτων, λογισμικού, αναλυτικών εργασιών, υποδειγματικών μελετών και άλλου υλικού τεκμηρίωσης που είναι διαθέσιμο στα μέλη της.
 • Την έκδοση και διανομή ανακοινώσεων, πληροφοριακών δελτίων, επιστημονικών και τεχνικών περιοδικών, βιβλίων κ.α. δια των οποίων νέες γνώσεις και εμπειρίες διατίθενται στα μέλη της.
 • Την παροχή συμβουλών σε θέματα Δ.Σ.Α. που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας.
 • Τη συνεργασία με τη βιομηχανία με στόχο την ανάπτυξη ή τη βελτίωση τεχνολογιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό στο χώρο της Δ.Σ.Α.
 • Τη συνεργασία με φορείς αρμόδιους για επιλογή και/ή εφαρμογή πολιτικών Δ.Σ.Α., με στόχο τη βελτίωση μεθόδων και διαδικασιών.
 • Την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων καθώς και τη διασύνδεση με άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τους στόχους της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.