ΘΕΣΕΙΣ της ΕΕΔΣΑ για τις «Ρυθμίσεις για την τιμολογιακή πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων με κίνητρα για την ανακύκλωση, τη διαλογή στη πηγή και την κυκλική οικονομία»

Βασική θέση μας, όπως αυτή έχει ανακοινωθεί σε διαφορετικές ευκαιρίες, είναι η ανάγκη μείωσης της ταφής και η εφαρμογή ανώτερων ιεραρχικά τεχνολογιών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και των νέων Οδηγιών της Ε.Ε.

για την πλήρη ανακοίνωση πατήστε εδώ